محکومیت مالی تجار برای مهریه

اگر کسی بر طبق قانون تجارت، تاجر باشد آگاه باشید که اعسار از پرداخت مهریه یا هر حکم دیگری از او پذیرفته نمی شود. تاجر در صورت عدم توانایی برای پرداخت مهریه می بایستی بجای دادخواست اعسار از مهریه به دادگاه خانواده، دادخواست اعلام ورشکستگی به دادگاه عمومی تقدیم کند.

(ماده ۱۵ قانون نحوه محکومیت های مالی)