قانون جدید چک در آزمون وکالت سال جاری مورد نظر نمی باشد.

با ابلاغ “اصلاح قانون صدور چک” از سوی رئیس جمهور گمانه زنی‌ها در باب اعمال این تغییر در آزمون وکالت شدت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی موسسه عدالت جوان با توجه به اینکه این قانون هنوز در روزنامه رسمی منتشر نگردیده است، لذا فعلا لازم الاجرا نبوده و در آزمون وکالت سالجاری مورد نظر نمی باشد.