زن یا شوهر هیچ حقی در قصاص همسر خود ندارد.

علیرغم تصور عامه، هرگاه زن یا شوهر به قتل برسد همسر مقتول حقی در قصاص کردن یا نکردن قاتل ندارد.
البته توجه داشته باشید اگر حق قصاص به هر علت تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود همسر مقتول نیز از آن ارث میبرد.
نکته: ولی دم همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او، که حق قصاص ندارد.