خریدار چگونه می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند بخواهد؟

خریدار قبل از اقامه دعوا باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله در رهن یا بازداشت نباشد. زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهددر نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود. نماینده دادگاه سند انتقال رو در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا میکند.